Privacy

 Privacystatement Employee Benefits Consultants Nederland (EBCN) B.V. 

Verantwoordelijke 

Employee Benefits Consultants Nederland (EBCN) B.V. is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat Employee Benefits Consultants Nederland (EBCN) B.V. beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. 

Employee Benefits Consultants Nederland (EBCN) B.V. is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

Persoonsgegevens 

Employee Benefits Consultants Nederland (EBCN) B.V. verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. 

Employee Benefits Consultants Nederland (EBCN) B.V. gebruikt uw naam, adres, e-mailadres en dienstverbandgegevens om juiste uitvoering te kunnen geven aan de door uw werkgever gesloten collectieve verzekeringen en voorzieningen. Uitvoering betreft met name: 

1. Tijdige en juiste aanmelding voor de verzekeringen en voorzieningen; 

2. Wijzigingen op de betreffende verzekeringen en voorzieningen; 

3. Specifieke berekeningen met betrekking tot de betreffende verzekeringen en voorzieningen 

Grondslag van de verwerking 

Employee Benefits Consultants Nederland (EBCN) B.V. moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken op grond van overeenkomst of na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 8, sub a, van de Wbp). 

Employee Benefits Consultants Nederland (EBCN) B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om de met uw werkgever overeengekomen werkzaamheden te vervullen. Daar waar nodig zullen wij altijd om uw specifieke toestemming vragen. Wij zullen nooit meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk voor onze dienstverlening. Ook zullen de verzamelde persoonsgegevens voor geen enkel ander doel worden gebruikt. 

Beveiliging persoonsgegevens 

Artikel 13 Wbp verplicht Employee Benefits Consultants Nederland (EBCN) B.V. om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

Verzending van persoonsgegevens vindt altijd versleuteld plaats. Alleen de medewerkers die gerechtigd zijn uw persoonsgegevens in te zien hebben daar toegang toe. Opslag van uw persoonsgegevens vindt plaats met in een beveiligde omgeving. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Employee Benefits Consultants Nederland (EBCN) B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 10, lid 1, van de Wbp). Vanwege de specifieke dienstverlening van Employee Benefits Consultants Nederland (EBCN) B.V. gelden wettelijk vereiste bewaartermijnen (zoals op grond van de Wet Financieel Toezicht). 

Employee Benefits Consultants Nederland (EBCN) B.V. bewaart uw gegevens daarom 5 jaar. Indien de gegevens niet meer actief voor onze dienstverlening aan u en uw werkgever worden gebruikt, worden zij bewaard in een beveiligde omgeving waar de toegang alleen openstaat voor een beperkte groep medewerkers. 

Uw privacyrechten 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Employee Benefits Consultants Nederland (EBCN) B.V. verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Employee Benefits Consultants Nederland (EBCN) B.V. behandelt uw verzoek binnen 4 weken. 

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. 

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: 

Employee Benefits Consultants Nederland (EBCN) B.V. Inzageverzoek AVG Postbus 20 2900 AA CAPELLE AAN DEN IJSSEL