Pensioenakkoord 2022; de laatste stand van zaken 

Vrijdag 12 juni zijn werkgevers, werknemers en het kabinet het eens geworden over de uitgangspunten van het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2022. De bonden FNV, VCP en CNV gaan het akkoord voorleggen aan hun achterban. Daarna zal minister Koolmees een hoofdlijnennotitie voorleggen aan de Tweede Kamer. Per 1 januari 2022 zullen de nieuwe regels gaan gelden met een overgangstermijn tot 1 januari 2026.

Eén belangrijke en concrete afspraak is dat pensioenfondsen de pensioenen niet hoeven te verlagen per 1 januari 2021. Minister Koolmees heeft de voorwaarden voor verlaging of korting versoepeld. Dit is goed nieuws voor werknemers in onder andere de metaalsector, het onderwijs of de zorg. Kortingen zijn niet volledig van de baan, maar de impact is in ieder geval veel minder groot dan op basis van de huidige wetgeving het geval zou zijn. We vragen ons af of deze versoepeling wel eerlijk is voor de jongere deelnemers. We kunnen de ‘pijn’ niet elke keer vooruit schuiven.

Twee pensioensystemen binnen één bedrijf

Voor werknemers die het pensioen niet bij een pensioenfonds opbouwen, mag de huidige beschikbare premieregeling blijven bestaan. Dit betekent dat de stijgende premiestaffel wordt gehandhaafd en niet wordt omgezet naar een gelijkblijvende premie voor alle werknemers, ongeacht leeftijd. Dit zou het compensatievraagstuk – voor nu – direct oplossen. Nieuwe werknemers die in dienst treden, moeten wel toetreden conform de regels van het nieuwe pensioenstelsel.

Voor werkgevers, die voor de huidige werknemers de huidige pensioenregeling in stand houden, betekent deze wijziging dat een tweede pensioenregeling moet worden geïntroduceerd voor nieuwe toetreders. Het gevolg is dat er twee verschillende pensioensystemen gaan gelden binnen één bedrijf.

Dit is wat ons betreft complex, oneerlijk en niet bevorderlijk voor de arbeidsmobiliteit. Een werknemer van 45 jaar en ouder zal wel twee keer nadenken om over te stappen naar een andere werkgever. Een wisseling van pensioenstelsel is dan onvermijdelijk en kan resulteren in een substantieel lagere pensioenopbouw. Deze oplossing leidt er overigens wel toe dat we over 47 jaar nog maar één pensioensysteem hebben. De beoogde datum van definitieve invoer van het nieuwe pensioenstelsel is 1-1-2026.

Verder zijn de volgende afspraken gemaakt

  • • Het partnerpensioen wordt voortaan op risicobasis verzekerd. Geen moeilijke berekeningen meer, de verzekerde uitkering bedraagt 50% van het salaris.
  • • Pensioenen bij pensioenfondsen worden sneller verhoogd als het goed gaat en sneller verlaagd of gekort als het slecht gaat met de economie.
  • • De sociale partners sturen aan op duidelijke en eenvoudige communicatie. Een pensioen verlagen zal bij deelnemers veel vragen oproepen en mogelijk onrust veroorzaken. Des te belangrijker wordt dus de eenduidige communicatie vooraf.

Meer informatie

Er verandert veel, dat is wel duidelijk. Wij zullen ons proactief blijven opstellen en u blijven informeren als er ontwikkelingen zijn. Heeft u in de tussentijd vragen of wenst u al te starten met een impactanalyse, dan staan we natuurlijk voor u klaar. Bel ons gerust op nummer 06-52488081 of stuur een email naar z.nikolic@ebcnederland.nl.

Over ons 

Onlangs hebben EBC Nederland en Concordia de Keizer de krachten gebundeld. De combinatie vormt een top 5 speler in de Employee Benefits- en Financiële Planningsmarkt in Nederland. Beide organisaties ondersteunen werkgevers en werknemers om bewuste keuzes te maken op het gebied van Employee Benefits en Financiële Planning.