De nieuwe rol voor de ondernemingsraad

De wereld om ons heen verandert snel. Sneller dan wij vaak zelf hadden gedacht. Juist nu is de rol van een slagvaardige ondernemingsraad (OR) essentieel, maar hoe maakt een OR keuzes over zaken waar ze niet iedere dag mee te maken heeft? En hoe ziet de rol van de OR van morgen eruit? 

Dit zijn de rechten van een OR

Adviesrecht: Neemt de werkgever besluiten die grote gevolgen kunnen hebben voor werknemers? Dan moet de werkgever advies vragen aan de OR. Bijvoorbeeld bij reorganisaties, fusies of grote investeringen. Adviseert de OR iets anders dan de directie wil besluiten? Dan moet de directie het definitieve besluit een maand uitstellen (opschortingsplicht). Klik hier voor de lijst van adviesplichtige zaken.

Instemmingsrecht: De werkgever moet de OR om instemming vragen voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van personele regelingen. Zoals regelingen voor werktijden, arbeidsomstandigheden, pensioenregelingen, opleidingen, functiebeoordelingen en ziekteverzuim.

Initiatiefrecht: De OR mag de werkgever ongevraagd voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken. Voordat de werkgever over het voorstel beslist, moet hij minstens 1 keer met de OR overleggen. Na dit overleg moet hij zo snel mogelijk schriftelijk doorgeven aan de OR of hij het voorstel overneemt. De werkgever moet ook uitleggen waarom hij wel of niet akkoord gaat met het voorstel.

Recht op informatie van de werkgever: De OR moet van de werkgever alle informatie krijgen die nodig is. De werkgever moet de OR bijvoorbeeld informatie geven over de jaarrekening, het sociaal jaarverslag, de beloningsstructuur en beleidsplannen. Minstens 1 keer per jaar moet de werkgever de OR schriftelijk informeren over de arbeidsvoorwaarden. Zoals de beloningsstructuur en de arbeidsvoorwaarden.

De OR als sparringpartner

De nieuwe rol voor de OR is steeds meer die van de sparringpartner van de bestuurder. Samen bouwen aan een mooie toekomst is immers in ieders belang. Je kan pas het beste advies en instemming geven als je weet wat de strategische keuzes van een onderneming zijn en hoe die operationeel ingevuld worden. Maar ook de onderliggende kennis van de onderwerpen is van belang.

Een doelgerichte aanpak

Iedere dag praten wij met directie, bestuurders en ondernemingsraden over de invulling van de arbeidsvoorwaardenregelingen zoals pensioen, duurzame inzetbaarheid, zorg en inkomen. Wij begeleiden ondernemingen met het opzetten van beleid op het gebied van sociale zekerheid en duurzame inzetbaarheid.

Daarnaast bieden wij pensioen- en financieel inzicht in het kader van (wettelijke) wijzigingen van pensioenregelingen, bij fusies en overnamen en in het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij komen de volgende vragen regelmatig naar voren: Waarover dient een beslissing genomen te worden en wat zijn de alternatieven? Hoe zien de budgettaire kaders eruit en wat zijn de kwalitatieve en kwantitatieve consequenties? En hoe kijken bedrijven in dezelfde branche naar deze materie?

Voor de beantwoording van dit soort vragen hebben wij een doelgerichte aanpak. Hierbij nemen we samen de volgende stappen:

  • Kennisdeling; delen van noodzakelijke kennis om besluiten te kunnen nemen.
  • Inzicht verschaffen; inzicht bieden in de mogelijkheden in de specifieke casus
  • Structuur schetsen; een eerste schifting van passende en minder passende mogelijkheden.
  • Scenario’s schetsen; het uitwerken van de mogelijkheden in verschillende scenario’s.

De komende tijd wordt er weer veel van de OR verwacht. Voorbereid zijn op deze vragen zorgt voor een zorgvuldigere en snellere afstemming tussen directie, bestuurder en de OR.

Ons advies voor de directie en OR is: werk samen om op basis van dezelfde kennis en informatie een gedegen keuze voor de toekomst te kunnen maken. Wij delen graag onze expertise en aanpak met u.

Nieuwsgierig naar meer? Bel of mail Zoran Nikolic: 06-52488081, z.nikolic@ebcnederland.nl 

 

Onlangs hebben EBC Nederland en Concordia de Keizer de krachten gebundeld. De combinatie vormt een top 5 speler in de Employee Benefits- en Financiële Planningsmarkt in Nederland. Beide organisaties ondersteunen werkgevers en werknemers om bewuste keuzes te maken op het gebied van Employee Benefits en Financiële Planning